Tanssi-innostaminen® (‘dance animateuring’ in English) is an artistic and pedagogical method, which I have developed in order to empower both individuals and communities. By dance animateuring I refer to dance/movement based activity, in which everyone can find their own way of moving and expressing by movement, but also reflecting the self and its connections to the other and the whole world. In this paper I will argue the six theses that define my approach to contemporary art making in dance animateuring practice: 1) The dancer should never aim to produce something specific but only to be present. 2) The performance shows that everyone can dance. 3) The performance is born from action, not from an idea. 4) The performance is multisensory and multidisciplinary artwork. 5) The performance is incomplete and ambiguous. 6) The performance challenges the conventional ways of seeing the world and people.

 


Tanssi-innostaminen® on taiteellis-pedagoginen mene­telmä, jonka tarkoituksena on elähdyttää sekä yksilöitä että yhteisöjä. Tanssi-innostaminen on sellaista tanssillista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on löytää kunkin oma luonteva tapa liikkua ja ilmaista liikkeen avulla, mutta myös tutkia omaa minuutta ja minän suhdetta toiseen ja koko maailmaan. Tässä artikkelissa esitän kuusi teesiä, jotka määrittelevät tanssi-innostamisen nykytaiteellista toimintaa: 1) Esiintyjän ei tule suorittaa mitään, vaan olla ainostaan läsnä. 2) Esitys osoittaa, että kaikki voivat ja osaavat tanssia. 3) Esitys syntyy tekemisestä, ei ideoista. 4) Esitys on monitaiteellinen ja moniaistinen. 5) Esitys on keskeneräinen ja monitulkintainen. 6) Esityksellä haastetaan totuttuja käsityksiä.

 

 

Back to front page