Abstract

Today, multiculturalism is increasing in the Nordic societies. It is also evidently reflected in the arts, including dance. Simultaneously, understanding different dance cultures is becoming more important in the field of dance pedagogy. This article discusses the pedagogical conceptions of Finnish teachers of transnational dances and their experiences in teaching African dance, Oriental dance and flamenco. Through a process of a phenomenographic data analysis, the authors have identified three different ways to understand the nature of transnational dances: 1) Dance is art, 2) Dance is culture open to all people and simultaneously art and physical education, and 3) Dance is a part of well-being. These different views seem to be reflected in the teachers' pedagogical conceptions that are the main focus of the data analysis. The article includes descriptions of the different pedagogical ways of thinking of the teachers. The present findings can be used to increase the awareness of teachers who focus on teaching the dances of different cultures. They are also relevant for the future development of physical education and dance teacher programs, where cultural consciousness is considered relevant.

Read the whole article here… (PDF)

 

TIIVISTELMÄ

Monikulttuurisuudella on jatkuvasti kasvava rooli Pohjoismaissa. Tämä heijastuu väistämättä myös taiteisiin, kuten tanssiin. Monikulttuurisuuden ja kulttuurien välisen dialogin vahvistuessa ymmärrys eri tanssikulttuureista tulee entistä tärkeämmäksi myös osana tanssipedagogiikkaa. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata suomalaisten tanssinopettajien pedagogisia käsityksiä ja heidän kokemuksiaan afrikkalaisen tanssin, itämaisen tanssin ja flamencon opettamisesta. Analysoimme tanssinopettajien haastattelut fenomenografisella tutkimusotteella, jonka avulla löysimme aineistosta kolme erilaista tapaa ymmärtää eri kulttuureista lähtöisin olevien tanssien luonnetta: 1) tanssi on taidetta, 2) tanssi on koko kansan kulttuuria, mutta myös taidetta ja liikuntakasvatusta ja 3) tanssi on hyvinvointia. Nämä erilaiset näkemykset heijastuvat opettajien pedagogissa käsityksissä ja merkityksenannoissa. Tutkimustuloksia voivat hyödyntää eri kulttuureista lähtöisin olevia tanssimuotoja opettavat tanssikasvattajat. Tuloksia tulisi tulevaisuudessa hyödyntää myös liikuntapedagogiikan ja tanssinopettajien koulutuksen suunnittelussa, koska näissä molemmissa kulttuurinen tietoisuus tulee yhä keskeisemmäksi.


Read the whole article here… (PDF)

Back to front page