The relationship between health and physical activity is well documented through research, but we know less about the health effects of cultural activity. The background for this project is a passionate interest in dance in general and especially folk dance. Many questions have emerged such as: What do we know about the connection between dance and health? Can social dance promote health and prevent disease? This article will present folkdance in a physical, psychosocial and cultural view.

 

Sammenhengen mellom helse og fysisk aktivitet er godt dokumentert gjennom forskning, men vi vet mindre om helseeffekten av kulturell aktivitet. Bakgrunn for prosjektet er en lidenskapelig interesse for dans generelt og folkedans spesielt. Mange spørsmål har meldt seg som for eksempel: Hva vet vi om sammenheng mellom dans og helse? Kan sosial dans være med å fremme helse og forebygge sykdom? Denne artikkelen er en anskueliggjøring av folkelig dans ut fra en fysisk, psykososial og kulturell dimensjon.

 

 

Back to front page