The focus of this paper concerns the meaning of breaking in the lives of young people living in Oslo, Norway. Meaning arises in the process of interaction with other people (social interaction) and self-reflection. The data are produced by the use of fieldwork (eight months) among young breakers at two sites in Oslo referred to as the Location, and included 17 separate semi-structured interviews. The interviewees were six females and 11 males, all of them breakers, aged between 15 and 30 years old. Seven of the interviewees belonged to different minority groups, while ten were ethnic Norwegians. The results show that through the interaction at the Location youth with diverse ethnic backgrounds experienced a strong sense of identification and belonging, not only to local breaking crews (groups) but also affiliation with breakers all over the world. The meaning of breaking was constructed around the feeling of freedom to “just be yourselves”. The breakers connected with themselves and their bodies, and experienced a sense of importance and respect. Consequently, the breakers also felt empowered in situations disconnected from the dance context.

 


I denne artikkelen ser vi på hvilken mening breaking har i livet til unge mennesker som bor i Oslo, Norge. Mening oppstår i interaksjonsprosessen med andre mennesker (sosial interaksjon) og fortolkningsprosessen hos det enkelte individ. Datamaterialet består av feltarbeid (åtte måneder) blant unge breakere på to steder i Oslo referert til som the Location, og er kombinert med 17 semi-strukturerte intervju. Totalt ble seks unge kvinnelige- og 11 unge mannlige breakere intervjuet, alle i alderen 15-30 år. Syv av de intervjuede hadde minoritetsbakgrunn mens ti var etnisk norske. Resultatene viser at gjennom interaksjonen på the Location opplevde ungdom med ulik etnisk bakgrunn en sterk følelse av identifisering og tilhørighet, ikke bare til det lokale breake crewet men med breakere i hele verden. Meningen med breaking ble konstruert rundt en følelse av frihet til å kunne «være seg selv». Breakerne uttalte en følelse av å komme nærmere seg selv og sin egen kropp, og opplevde en følelse av betydning og respekt. Konsekvensen ble at breakerne følte «empowerment» også i situasjoner utenfor dansekonteksten.

 

 

Back to front page